tinh hinh la e co mot em trich co da 2 thang tuoi nhung k biet trong mai mong ae nao biet chi giup e ! da ta nhieu !